Grupa 6-latki  „STONOGI” 

 

MAJ

Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Rozpoznaje obraz graficzny głosek:  ł Ł, z Z, h H, j J  mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana.
 2. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów: łapa, zegar, harfa,jama.
 3. Dokonuje charakterystyki zwierząt żyjących na wiejskim podwórku: krowa, koń, koza, owca, kaczka, kura, kogut, gęś.
 4. Wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
 5. Opisuje pomieszczenia  gospodarcze dla zwierząt.
 6. Śpiewa piosenkę z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach.
 7. Reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa piosenki.
 8. Planuje czynności, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu.
 9. Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu np.: na lewo od, za przedmiotem, z tyłu.
 10. Określa przyczyny i przeznaczenie hodowania zwierząt na wsi – krowa-mleko, mięso, kura-jajka, świnia-mięso, gęś-pierze, baran-wełna itp.
 11. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne metodą D. Dziamskiej „Edukacja przez ruch”  tworząc pracę plastyczną „Baranki na hali”.
 12. Tworzy makietę wiejskiego podwórka z  wykorzystaniem różnorodnego materiału i technik  plastycznych.
 13. Improwizuje ruchem, mimiką, gestem muzykę usłyszaną.
 14. Aktywnie uczestniczy w spotkaniu z pracownikami biblioteki.
 15. Wyjaśnia pojęcia: biblioteka, księgozbiór, bibliotekarz, drukarz, grafik, autor, książka.
 16. Wyjaśnia etapy powstawania książki.
 17. Wyjaśnia pojęcia: Wyjaśnia sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli-tabliczki informacyjne, metki ubraniowe.
 18. Układa  z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania.
 19. Wykonuje samodzielnie książeczkę z obrazkami i prostym tekstem  techniką C.Freinetta i prezentuje własną książeczkę na forum grupy.
 20. Liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy.
 21. Pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami.
 22. Wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbując pokazać ją za pomocą ruchów.
 23. Wykonuje samodzielnie drobne upominki dla najbliższych z okazji święta mamy i taty.
 24. Pełni rolę gospodarza podczasróżnorodnych uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziny.
 25. Wyjaśnia pojęcie „ekologia” oraz hasła: „Szanujesz wodę, szanujesz przyrodę”, „Przyrodę kochamy, więc jej pomagamy”, „Czyste powietrze, las i woda to przyrody uroda”.
 26. Podaje przykłady tego, co się może zdarzyć w środowisku naturalnym w  wyniku następujących po sobie czynności oraz co było przyczyną tego ciągu zdarzeń.
 27. Określa stan zanieczyszczenia ekosystemu wodnego podczas wycieczki nad rzekę Wartę.
 28. Podaje propozycje rozwiązania problemu: „Co mogą zrobić dorośli i dzieci z górą śmieci”, „co mogą zrobić dorośli i dzieci, aby nie było tak dużo śmieci”.
 29. Zachwyca się pięknem otaczającej je przyrody, wyraża swoje odczucia w formie plastycznej, muzycznej, słownej.

 

Tematyka miesiąca:

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku.
 2. Tajemnice książek.
 3. Święto mamy i taty.
 4. Dbajmy o Ziemię.