Cele podejmowanych działań:

 • rozwijanie zainteresowań twórczych

 • rozwój zdolności językowych

 • tworzenie warunków do wszechstronnej aktywności dziecka poprzez zabawy żywym słowem

 • promowanie wytworów dzieci poprzez udział w konkursach i występach o zasięgu miejskim i ogólnokrajowym

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych:

 • zajęcia  w ramach koła teatralnego „Gagatki Agatki”

 • zajęcia  w ramach koła plastycznego ”Promyki”

 • zajęcia  w ramach innowacji pedagogicznej „ Zabawna podróż z obcymi słówkami”

 • „ Słówka obce i nieobce przedszkolakowi – czyli słuchamy, śpiewamy i opowiadamy”

 • działania w ramach programu e-Twinning

 • całoroczny udział konkursach plastyczno- artystycznych

 • prowadzenie przedszkolnej galerii „Tęcza”

 • organizowanie plenerów artystyczno – przyrodniczych na rzecz promowania
  uzdolnień dzieci z powiatu zawierciańskiego

Sposoby pracy z uczniem zdolnym

 • stosowanie metod aktywizujących

 • zabawy i gry językowe

 • metoda reagowania całym ciałem- TPR

 • techniki projektu

 • techniki multimedialne, drama, pantomima

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

 • Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu

 • szkoły i przedszkola z powiatu zawierciańskiego

 • działania w ramach programu e- Twinning

 • Biblioteka Pedagogiczna

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 • Centrum Inicjatyw Lokalnych

 • Zespół folklorystyczny „Wrzos”